วัตถุประสงค์

1. เพื่อการส่งเสริมความปลอดภัยในสังคมไทย ให้ประชาชน เยาวชน มีจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยของสังคมโดยรวม
 
2. เพื่อส่งเสริมและดำเนินการด้านการสร้างองค์ความรู้ในการป้องกันจากสาธารณภัยส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันความเสียหาย
 
3. เพื่อส่งเสริมและดำเนินการด้านการรณรงค์เกี่ยวกับความปลอดภัยสาธารณะ การส่งเสริมการเรียนรู้การสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่จะเป็นอันตรายต่อสังคมให้แก่คนในสังคมทุกระดับ
 
4. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางสังคม ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยสาธารณะ หรือสาธารณประโยชน์ เพื่อนำมาใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิและสาธารณชน
 
5. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปให้มีความรู้และประพฤติปฏิบัติตนเป็นบุคคลปลอดภัย ส่งเสริมการกระทำอันเป็นประโยชน์ในการป้องกัน
 
6.ดำเนินการด้านการบรรเทา หรือแก้ไขปัญหาอันเกิดจากสาธารณภัยให้แก่สังคม ตลอดจนให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านต่างๆ
 
7.ส่งเสริมและดำเนินการด้านการรณรงค์และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาฟื้นฟูสภาพความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัย และดำเนินการใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ
 
8. เพื่อแสดงการเชิดชูเกียรติบุคคลที่สร้างคุณประโยชน์ในด้านการดำเนินป้องกัน บรรเทา แก้ไขปัญหา และการฟื้นฟูเยียวยาความเสียหายจากสาธารณภัย โดยการมอบรางวัล ประกาศนียบัตร หรือสิ่งเชิดชูเกียรติยศอย่างอื่นแก่บุคคลที่มูลนิธิพิจารณาเห็นสมควรได้รับจากการทำคุณประโยชน์ดังกล่าว
 
9. ประสานงานหรือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือองค์กรต่างๆ ในการดำเนินงาน ในกิจกรรมด้านการป้องกันสาธารณภัย การดำเนินการเพื่อบรรเทา แก้ไขปัญหา และฟื้นฟูเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัย
 
10. ไม่ดำเนินการหาผลประโยชน์มาแบ่งปันกัน หรือเพื่อบุคคลใด นอกจากเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ
 
11. ไม่ดำเนินการที่เกี่ยวข้องทางด้านการเมือง