คณะกรรมการ

1. นายนิกร จำนง   ประธานกรรมการ
 
2. ศ. ดร.ดุสิต เครืองาม   รองประธานกรรมการ
 
3. พล.อ.อ. ธีระภาพ เสนะวงษ์   กรรมการ
 
4. นายชูชาติ อินสว่าง   กรรมการ
 
5. นายภัทระวัธธ์ ธวัธธ์ธนธร   กรรมการ
 
6. นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย   กรรมการ
 
7. นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร   กรรมการ
 
8. นพ.วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์   กรรมการ
 
9. นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์   กรรมการ
 
10. นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม   กรรมการ
 
11. รศ. ดร.สายประสิทธิ์ เกิดนิยม   กรรมการ
 
12. รศ. สพญ. ดร.นันทริกา ชันซื่อ   กรรมการ
 
13. นายยอดชัย บุญรอด   กรรมการ
 
14. นายสัจจวัตน์ เรืองกาญจน์กุล    กรรมการ
 
15. ดร.ถวิลดี บุรีกุล   กรรมการและเหรัญญิก
 
16. นายพรศักดิ์ พิทักษ์พูลสิน   กรรมการและเลขานุการ