การสัมมนา "ถนน : สู่ความปลอดภัยของคนไทยรุ่นใหม่"
จัดโดยคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ